28/01/2021

કાર અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત

બગોદરા પાસે કાર અને ડમ્પર વચ્ચે થયેલા અકસ્માતમાં મૂળ જામનગરના NRI દંપતિનું મોત