28/01/2021

અમદાવાદ મા CAA ના સમથઁન મા માનવસાંકળ અને રેલી દ્વારા નાગરિકો અને વાહનચાલકો ને કરાશે જનજાગુતિ

અમદાવાદ મા CAA ના સમથઁન મા માનવસાંકળ અને રેલી દ્વારા નાગરિકો અને વાહનચાલકો ને કરાશે જનજાગુતિ

CTM એકસપેસઁ હાઈવે ના મુખ સામે આજે સોમવાર ના ૨૭-૧-૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે પાંચ કલાક થી CAA અને નાગરિક સંશોધન કાયદા ના સમથઁન મા સુચક બેનરો તિરંગા સાથે રેલી અને પઁદશઁન