28/01/2021

હવે તિરુપતિ બાલાજી નાં ૩૦મીનીટ માં દર્શન ૬૦ વર્ષ ઉપરન (વાયો વૃદ્વ) **(siniyaor citizens) ૩૦ મીનીટમાં નિ: શલુક

*હવે તિરુપતી બાલાજીના દર્શન 60 વર્ષ ઉપરના (વયોવૃદ્ધ)* *(Senior Citizens) ને 30 મિનિટમાં નિ:શુલ્ક (મફત) કરાવવામાં આવશે.* તેનાં માટે સમય નિચે પ્રમાણે છે.1) સવારે 10 વાગ્યે.2) બપોરે 3 વાગ્યે. તેના માટે નીચે દર્શાવેલ વસ્તુની પૂર્તતા કરવી આવશ્યક છે. *ઉમરનો દાખલો ફૉટા સાથે.*સદરનો દાખલો, (S-1 Counter) પર બતાવવાનો રહેશે. મંદિરની જમણી બાજુના પુલની નીચેપગથીયા-સીડી ચઢવાની જરુર નથી, સારી બેઠકની વ્યવસ્થા કરેલી છે. નિ:શુલ્ક ભોજન :-સાંબરભાત – દહીંભાત – ગરમ દૂધ – તેમજ રુ. ૨૦ માં બે લાડુની ટિકિટ મળશે.કાઉન્ટરથી મંદિર સુધી બેટરી કાર દ્વારા લઈ જવામાં આવશે.વયસ્કર માટે દર્શન બીજા દર્શનાર્થીની લાઈન રોકવામાં આવશે.ધક્કા-મૂક્કી વગર દર્શન.30 મિનિટમાં દર્શન